Trial Class (Age13-18, Sep 27, 17:00–17:50, )

@Shirokanedai LB building 7F, 3-14-4,, Shirokanedai, Minato-ku,

Trial can be joined online or in-person at Shirokanedai except Jr classes which are only at Shirokanedai.

Free

Trial Class (Age10-12, Sep 27, 16:00–16:50, )

@Shirokanedai LB building 7F, 3-14-4,, Shirokanedai, Minato-ku,

Trial can be joined online or in-person at Shirokanedai except Jr classes which are only at Shirokanedai.

Free

Trial Class (Age7-9, Sep 27, 15:00–15:50, )

@Shirokanedai LB building 7F, 3-14-4,, Shirokanedai, Minato-ku,

Trial can be joined online or in-person at Shirokanedai except Jr classes which are only at Shirokanedai.

Free

Trial Class (Age4-6, Sep 27, 14:00–14:50, )

@Shirokanedai LB building 7F, 3-14-4,, Shirokanedai, Minato-ku,

Trial can be joined online or in-person at Shirokanedai except Jr classes which are only at Shirokanedai.

Free